Oravcová Dana

diplomovaná sestra, špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve

sr. M. Damiána

Domov

sluzba chorym.eu

ekg
Apoštolát sestier
Špecifickou formou apoštolátu sestier je ošetrovanie chorých v ich príbytkoch. Sestry napomáhajú šíreniu Božieho kráľovstva v ľudských srdciach aj svojimi modlitbami a obetami.

Starostlivosť o chorých
Starostlivosť o chorých je prostriedkom, ktorým sa sestry snažia zmierniť ich utrpenie, ale v prvom rade napomáhajú spáse ich duší.

Vonkajšia činnosť sestier
Vonkajšia činnosť sestier má vychádzať z dôverného spojenia s Bohom, z ktorého čerpajú svoju vnútornú silu.
Ošetrovanie chorých

Ošetrovanie chorých, bezplatná starostlivosť o sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, predovšetkým domáce ošetrovanie je vlastným a pôvodným poslaním Kongregácie sestier Tešiteliek.

Táto činnosť bola v roku 1950 násilne prerušená, po roku 1990 sa sestry nemohli k svojej činnosti vrátiť, pretože to nedovoľovala sociálna situácia.

Navrátenie pôvodného majetku Kongregácie v ČR poskytuje nádej v duchu darovacej listiny sr. Anežky, že sestry môžu poskytovať bezplatnú starostlivosť chudobným chorým v ich príbytkoch a nemusia byť pri tejto svojej činnosti odkázané na podporu iných inštitúcií a štátu.

INÉS – pôvod mena Anežka.


Sr. Anežka - kontesa Františka Coudenhove-Honrichs, sa narodila 7. septembra 1892 v Drahotušiciach na Morave. Panstvo  Kunštát  bolo od roku 1903 vlastníctvom šľachtickej rodiny Coudenhove - Honrichs. Františka po svojich rodičoch zdedila lásku k chudobným.

Sr. Anežka vstúpila do kláštora sestier Tešiteliek v septembri 1916. Vďaka materiálnej a personálnej pomoci z kunštátskeho panstva bol v roku 1926 postavený kláštor sestier Tešiteliek v Rajhrade, a sestry mohli bezplatne ošetrovať nielen v Brne, ale i v iných mestách Čiech a Moravy.

V roku 1939 sr. Anežka previedla vlastnícke právo na panstvo Kunštát darovacou listinou Kongregácii sestier Tešiteliek.

Výňatok z darovacej listiny: 

(...) k podpore chudobných, pracujúc nezištne pre verejné blaho, venujúc sa bezplatne tým najúbohejším spoluobčanom bez rozdielu náboženstva a národnosti, nepracujúc za mzdu a neužívať pravidelné podpory štátu alebo verejných fondov.

Zomrela 21. apríla 1977 v Argentíne v Rosariu.

Sestry majú mať na zreteli pri každom kontakte s človekom jeho duchovný rozmer a potreby. Majú byť ľudsky vnímavé pre situácie, v ktorých sa ľudia, ku ktorým sú poslané nachádzajú.

Sestra

sluzba chorym.eu

Dana Oravcová – sr. M. Damiána

Dana Orvacova
diplomovaná sestra, špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve
ekg
Držiteľka licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe č. 40/2016, ktorú vydala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

PRAX
- 6 rokov sestra pri lôžku na chirurgii
- 6 rokov sestra v ADOS v domácnostiachSlužby

sluzba chorym.eu

Základné vyšetrovacie metódy
Odmeranie tlaku krvi, pulzu a teploty
Kontrola glykémie glukomerom
Vyšetrenie moču indikátorovým médiom
Podávanie injekcií, infúzií a kyslíka
Aplikácia liečiva – injekcie - s. c., i. m, i. v.
Podanie a sledovanie infúzie
Starostlivosť o kaválny katéter, intravenóznu kanylu
Podávanie kyslíka podľa ordinácie lekára
 Odbery
Odber krvi
Odbery: výter z hrdla, výter z nosa, výter z rekta, odber spúta
Odber iného biologického materiálu
Rehabilitácia a starostlivosť o imobilných pacientov
Základná ošetrovateľská rehabilitácia 30 min.
Polohovanie imobilného pacienta
Kúpeľ imobilného pacienta na lôžku
Rany
Ošetrenie dekubitov
Ošetrenie a preväzy rôznych rán
Výber stehov z operačnej rany
Ošetrenie stómie
Rôzne
Starostlivosť o chorého s permanentným katétrom
Výmena permanentného katétra u ženy
Cievkovanie ženy
Očistná klyzma

Duchovná služba

  • Duchovný rozhovor
  • Sprostredkovanie sviatosti zmierenia
  • Sprostredkovanie sviatosti pomazania chorých

Kontakt

sluzba chorym.eu

Oravcová Dana
diplomovaná sestra, špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve
IČO: 50390287
DIČ: 1084497502
Kód poskytovateľa: R 60223253301